Υποβολή Δήλωσης Αποθεμάτων Οίνων και Γλευκών

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει παραγωγούς, μεταπωλητές, εμφιαλωτές και εμπόρους αμπελοοινικών προϊόντων ότι, στo πλαίσιo συμμόρφωσης με το άρθρο 23 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/274, θα πρέπει να υποβάλουν τη «Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και Γλευκών» το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2022. Η δήλωση υποβάλλεται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 25306532 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τονίζεται ότι οι ποσότητες που δηλώνονται αφορούν σε αυτές που κατέχονται κατά την 31η Ιουλίου 2022 και σε αυτές δεν περιλαμβάνονται αμπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες θα πρέπει να είναι εκφρασμένες σε εκατόλιτρα (hl).

Τέλος, επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη υποβολή της προαναφερόμενης Δήλωσης ή η υποβολή της με ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας και επιφέρει κυρώσεις.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι παραγωγοί, μεταπωλητές, εμφιαλωτές και έμποροι αμπελοοινικών προϊόντων μπορούν να αποτείνονται στον Κλάδο Αμπελουργίας – Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας, στα τηλέφωνα 25877490 και 25877143.