Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον

Ακρώνυμο: ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas)

Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει στο πρόγραμμα ACUA με επικεφαλής το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως συντονιστή εταίρο και τη συνεργασία των Δήμων Ηρακλείου και Ρόδου καθώς και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Στόχος του έργου, είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων (δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών) και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε όχληση.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (οδηγία 98/2008, Waste Directive) η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο. Σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη, μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων βιοαποβλήτων. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό, κυρίως σε αστικούς δήμους το πρόγραμμα ACUA προτείνει την εγκατάσταση Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών. Πρόκειται για αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθος τους ποικίλει ανάλογα της χρήσης τους.

Στόχοι του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων, η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών κινήτρων (μείωση των ολοένα αυξανόμενων τελών αποκομιδής σκυβάλων) στους δημότες ώστε να αναπτύξουν το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.