Καρκινογένεση μπορεί να προκαλέσει η έκθεση σε άλατα κοβαλτίου

Την εισαγωγή νομοθετικού περιορισμού στη χρήση πέντε αλάτων κοβαλτίου σε χημικά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες χρήστες και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρότεινε μετά από μελέτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), αφού η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρκινογένεση.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, συγκεκριμένα προτάθηκε για τα άλατα κοβαλτίου σε μείγματα να μην υπερβαίνουν σε συγκέντρωση το 0,01% κατά βάρος, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η έκθεση των εργαζομένων δεν θα υπερβαίνει το όριο του 0,01 μg κοβαλτίου/m3.
Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).
Ο προτεινόμενος περιορισμός αφορά τα ακόλουθα άλατα: Θειικό κοβάλτιο, χλωριούχο κοβάλτιο, νιτρικό κοβάλτιο, ανθρακικό κοβάλτιο και οξικό κοβάλτιο.
Η ανησυχία για τις συγκεκριμένες ουσίες πηγάζει από τον κίνδυνο καρκινογένεσης λόγω της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτές μέσω εισπνοής.
Αποδείχθηκε ότι οι περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς και δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα εν λόγω άλατα υπερβαίνουν το διεθνές αποδεκτό όριο του 10-5 (μία περίπτωση ανά δέκα χιλιάδες).
Τα άλατα κοβαλτίου χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στη διαδικασία παραγωγής άλλων χημικών ουσιών και για την παρασκευή καταλυτών.
Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα καλούνται να μελετήσουν τον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν τις απόψεις τους καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα κατέχουν σχετικά με την έκθεση εργαζομένων (αποτελέσματα μετρήσεων, μέτρα μείωσης της έκθεσης και αντίστοιχες προκλήσεις, μέγεθος σωματιδίων των εισπνεόμενων αλάτων κοβαλτίου) στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ECHA: http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 19η Ιουνίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.