ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: Συμμορφωθείτε αλλιώς έχει προστίματα €85- Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Ο Δήμος Λεμεσού υπενθυμίζει όλους τους δημότες που προβαίνουν στην τοποθέτηση αντικειμένων επί του δημόσιου πεζοδρομίου ή/και δρόμου, να τα απομακρύνουν άμεσα καθότι παρακωλύεται η απρόσκοπτη διακίνηση πεζών και εμπερικλείονται κίνδυνοι για την ασφάλεια τους.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει στη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης των αντικειμένων και χρέωση με τα σχετικά έξοδα.

Τονίζεται ότι η τοποθέτηση αντικειμένων σε δημόσιους χώρους συνιστά παράβαση του ΄Αρθρου 124(στ)(ιι) και (ιβ) του περί Δήμων Νόμου η οποία τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €85.-, σε περίπτωση δε παραπομπής της υπόθεσης στο Δικαστήριο, με χρηματική ποινή μέχρι €180.- ή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Επιπρόσθετα το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή πρόσθετης χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τα €18.- για κάθε μέρα που συνεχίζεται το αδίκημα.